سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سریالی
نحوه نمایش : بروز رسانی

6 خط سریالی

0990 03000 86
0990 03000 87
0990 03000 89
0990 03000 81
0990 03000 85
9 ساعت
1,000,000 تومان

2 خط سریالی

0910 444 1343
0910 444 1342
19 ساعت
100,000 تومان

4 خط سریالی

0910 444 1349
0910 444 1348
0910 444 1347
0910 444 1345
19 ساعت
100,000 تومان

2 خط سریالی

910 123 123 8
910 123 123 7
22 ساعت
8,000,000 تومان

1 خط سریالی

22 ساعت
1,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 169 82 81
0912 169 81 82
23 ساعت
38,000,000 تومان

1 خط سریالی

23 ساعت
15,000,000 تومان

4 خط سریالی

0912 959 83 86
0912 959 83 87
0912 959 84 86
0912 959 84 87
23 ساعت
4,800,000 تومان

3 خط سریالی

0912 0 1 2 3 906
0912 0 1 2 3 907
0912 0 1 2 3 908
23 ساعت
7,500,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 1 2 3 787
0912 0 1 2 3 780
23 ساعت
3,200,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 1 2 3 110
0912 0 1 2 3 112
23 ساعت
15,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 9 5 5 5 5 86
0912 9 5 5 5 5 48
23 ساعت
11,200,000 تومان

2 خط سریالی

0912 97 97 325
0912 97 97 741
23 ساعت
4,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 97 96 933
0912 97 96 943
23 ساعت
2,600,000 تومان

2 خط سریالی

0912 97 91 958
0912 97 91 954
23 ساعت
2,200,000 تومان

2 خط سریالی

0912 955 66 48
0912 955 66 18
23 ساعت
2,800,000 تومان

2 خط سریالی

0912 944 74 60
0912 944 84 11
23 ساعت
2,500,000 تومان

2 خط سریالی

0912 955 99 38
0912 955 99 27
23 ساعت
2,400,000 تومان