سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط همزاد
نحوه نمایش : بروز رسانی

2 خط همزاد

0930 61 800 80
0905 16 800 80
57 دقیقه
185,000 تومان

2 خط همزاد

0902 838 3008
0903 338 3008
57 دقیقه
585,000 تومان

3 خط همزاد

0910ADABIAT
0920ADABIAT
0930ADABIAT
2 ساعت
6,000,000 تومان

2 خط همزاد

0937 116 0 526
0936 116 0 526
6 ساعت
80,000 تومان

2 خط همزاد

0937 116 78 82
0936 116 78 82
6 ساعت
55,000 تومان

2 خط همزاد

0920 979 39 19
0912 979 39 19
6 ساعت
2,000,000 تومان

3 خط همزاد

0920 625 0 832
0902 625 0 832
0912 625 0 832
6 ساعت
3,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 793 44 48
0912 793 44 48
6 ساعت
3,500,000 تومان

3 خط همزاد

0902 170 44 93
0920 170 44 93
0912 170 44 93
6 ساعت
15,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 900 1000
0912 900 1000
7 ساعت
300,000,000 تومان

2 خط همزاد

0991 100 61 51
0921 100 61 51
8 ساعت
300,000 تومان

2 خط همزاد

0922 100 61 51
0921 100 61 51
8 ساعت
400,000 تومان

2 خط همزاد

0920 157 0 363
0912 157 0 363
8 ساعت
12,000,000 تومان

1 خط همزاد

8 ساعت
11,000,000 تومان

3 خط همزاد

990 60 60 978
991 60 60 978
939 60 60 978
9 ساعت
500,000 تومان

1 خط همزاد

9 ساعت
1,500,000 تومان

2 خط همزاد

0903 112 4030
0930 112 4030
9 ساعت
3,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 113 4030
0903 113 4030
9 ساعت
1,000,000 تومان