سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط همزاد
نحوه نمایش : بروز رسانی

1 خط همزاد

19 دقیقه
3,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 900 1000
0912 900 1000
8 ساعت
1,000,000,000 تومان

2 خط همزاد

0939 62 61 161
0933 961 67 61
8 ساعت
185,000 تومان

3 خط همزاد

0920 329 20 29
0991 329 21 29
0991 329 20 29
8 ساعت
785,000 تومان

4 خط همزاد

0937 5555 104
0937 5555 103
0938 5555 104
0938 5555 103
8 ساعت
3,600,000 تومان

2 خط همزاد

0920 625 0 832
0902 625 0 832
9 ساعت
200,000 تومان

2 خط همزاد

0902 170 44 93
0920 170 44 93
9 ساعت
200,000 تومان

4 خط همزاد

0991 1 2 3 4 5 29
0991 1 2 3 4 5 28
0990 1 2 3 4 5 29
0990 1 2 3 4 5 28
10 ساعت
7,500,000 تومان

2 خط همزاد

990 60 60 978
991 60 60 978
10 ساعت
500,000 تومان

2 خط همزاد

0912 964 29 25
0912 004 29 25
11 ساعت
9,650,000 تومان

2 خط همزاد

0912 964 29 27
0912 004 29 27
11 ساعت
9,850,000 تومان

2 خط همزاد

0938 3333 918
0939 3333 918
15 ساعت
1,100,000 تومان

2 خط همزاد

0937 4444 772
0939 4444 772
15 ساعت
1,100,000 تومان

2 خط همزاد

0919 850 87 34
0912 850 87 34
19 ساعت
6,500,000 تومان

1 خط همزاد

20 ساعت
120,000 تومان

1 خط همزاد

20 ساعت
80,000 تومان

2 خط همزاد

0911 683 7005
0911 684 7005
20 ساعت
200,000 تومان

2 خط همزاد

0911 685 7001
0911 683 7001
20 ساعت
200,000 تومان