سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط همزاد
نحوه نمایش : بروز رسانی

3 خط همزاد

0939 7 7 7 7 063
0930 7 7 7 7 063
0903 7 7 7 7 063
4 دقیقه
750,000 تومان

2 خط همزاد

0901 9 9 9 9 516
0938 9 9 9 9 516
4 دقیقه
750,000 تومان

2 خط همزاد

0903 4 4 4 4 073
0930 4 4 4 4 073
4 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط همزاد

0912 099 89 70
0912 099 89 60
4 دقیقه
1,900,000 تومان

2 خط همزاد

0912 052 39 42
0912 0523 922
4 دقیقه
1,700,000 تومان

2 خط همزاد

0912 05 481 05
0912 054 75 54
4 دقیقه
2,400,000 تومان

1 خط همزاد

39 دقیقه
190,000 تومان

2 خط همزاد

0937 116 0 526
0936 116 0 526
43 دقیقه
80,000 تومان

2 خط همزاد

0937 116 78 82
0936 116 78 82
43 دقیقه
55,000 تومان

2 خط همزاد

0902 900 1000
0912 900 1000
1 ساعت
300,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 112 4030
0903 112 4030
1 ساعت
1,500,000 تومان

2 خط همزاد

0902 113 4030
0903 113 4030
1 ساعت
1,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 116 4030
0903 116 4030
1 ساعت
1,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 117 4030
0903 117 4030
1 ساعت
1,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 119 4030
0903 119 4030
1 ساعت
1,000,000 تومان

3 خط همزاد

0902 112 4030
0903 112 4030
0930 112 4030
1 ساعت
3,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 113 4030
0903 113 4030
1 ساعت
1,000,000 تومان

3 خط همزاد

990 60 60 978
991 60 60 978
939 60 60 978
1 ساعت
500,000 تومان