سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سریالی
نحوه نمایش : بروز رسانی

2 خط سریالی

0912 666 2000
0912 777 2000
4 دقیقه
520,000,000 تومان

6 خط سریالی

0912 956 47 55
0912 956 47 54
0912 956 47 53
0912 956 47 52
0912 956 47 51
4 دقیقه
32,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 221 89 21
0912 221 89 20
4 دقیقه
89,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 053 0000
0912 045 0000
16 دقیقه
950,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 1 433 433
0912 1 433 533
16 دقیقه
350,000,000 تومان

2 خط سریالی

0920 Taxi Tel
0920 Tel Taxi
25 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سریالی

0921 630 3400
0921 630 3500
25 دقیقه
200,000 تومان

3 خط سریالی

0910 953 53 55
0910 953 53 58
0910 953 53 59
25 دقیقه
700,000 تومان

2 خط سریالی

0991 33 000 14
0991 33 000 12
25 دقیقه
700,000 تومان

2 خط سریالی

0921 630 7200
0921 630 7100
25 دقیقه
200,000 تومان

3 خط سریالی

0921 247 9006
0921 247 9005
0921 247 9004
25 دقیقه
250,000 تومان

3 خط سریالی

0992 300 8700
0992 300 8600
0992 300 8500
25 دقیقه
3,500,000 تومان

3 خط سریالی

0990 620 20 29
0990 620 20 28
0990 620 20 27
25 دقیقه
500,000 تومان

3 خط سریالی

0919 935 938 5
0919 935 938 4
0919 935 938 1
28 دقیقه
500,000 تومان

1 خط سریالی

28 دقیقه
500,000 تومان

2 خط سریالی

0919 68 534 68
0919 68 532 68
28 دقیقه
400,000 تومان

3 خط سریالی

0910 945 45 88
0910 945 45 89
0910 945 45 98
28 دقیقه
180,000 تومان

3 خط سریالی

0910 98 957 98
0910 989 57 89
0910 989 56 89
28 دقیقه
180,000 تومان