سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سریالی
نحوه نمایش : بروز رسانی

2 خط سریالی

0912 0 405 307
0912 0 405 308
10 دقیقه
1,300,000 تومان

3 خط سریالی

0912 956 08 03
0912 956 08 02
0912 956 08 01
10 دقیقه
1,400,000 تومان

3 خط سریالی

0912 973 44 64
0912 973 44 84
0912 973 44 74
10 دقیقه
1,500,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 405 208
0912 0 405 207
10 دقیقه
3,500,000 تومان

2 خط سریالی

0912 054 00 34
0912 051 00 31
10 دقیقه
1,300,000 تومان

3 خط سریالی

0990 620 20 29
0990 620 20 28
0990 620 20 27
10 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0990 60 60 320
0990 60 60 310
10 دقیقه
280,000 تومان

2 خط سریالی

0917 797 92 97
0917 797 93 97
10 دقیقه
900,000 تومان

2 خط سریالی

0912 055 7004
0912 055 7008
10 دقیقه
1,400,000 تومان

2 خط سریالی

0912 956 95 56
0912 956 75 56
10 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سریالی

0912 004 62 30
0912 004 62 33
10 دقیقه
900,000 تومان

6 خط سریالی

0990 120 10 80
0990 120 10 70
0990 120 10 60
0990 120 10 50
0990 120 10 40
10 دقیقه
600,000 تومان

4 خط سریالی

0917 79 79 029
0917 79 79 039
0917 79 79 049
0917 79 79 059
10 دقیقه
1,200,000 تومان

3 خط سریالی

0990 12 12 530
0990 12 12 520
0990 12 12 510
10 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0920 Taxi Tel
0920 Tel Taxi
10 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سریالی

0990 26 000 36
0990 26 000 25
10 دقیقه
550,000 تومان

2 خط سریالی

0990 66 44 700
0990 66 44 600
10 دقیقه
200,000 تومان

3 خط سریالی

0910 070 27 57
0910 070 27 47
0910 070 27 37
10 دقیقه
130,000 تومان