سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سریالی
نحوه نمایش : بروز رسانی

2 خط سریالی

0910 077 2000
0910 077 3000
1 دقیقه
1,000,000 تومان

3 خط سریالی

0910 558 30 50
0910 558 20 50
0910 558 10 50
1 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0912 973 44 64
0912 973 44 84
1 دقیقه
1,800,000 تومان

3 خط سریالی

0990 620 20 29
0990 620 20 28
0990 620 20 27
1 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0990 60 60 320
0990 60 60 310
1 دقیقه
280,000 تومان

2 خط سریالی

0917 797 92 97
0917 797 93 97
1 دقیقه
900,000 تومان

2 خط سریالی

0910 924 2000
0910 924 3000
1 دقیقه
900,000 تومان

2 خط سریالی

0910 094 1000
0910 094 9000
1 دقیقه
1,000,000 تومان

6 خط سریالی

0990 120 10 80
0990 120 10 70
0990 120 10 60
0990 120 10 50
0990 120 10 40
1 دقیقه
600,000 تومان

3 خط سریالی

0917 79 79 029
0917 79 79 049
0917 79 79 059
1 دقیقه
1,200,000 تومان

3 خط سریالی

0990 12 12 530
0990 12 12 520
0990 12 12 510
1 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0920 Taxi Tel
0920 Tel Taxi
1 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سریالی

0990 26 000 36
0990 26 000 25
1 دقیقه
550,000 تومان

2 خط سریالی

0910 058 1000
0910 059 1000
1 دقیقه
1,000,000 تومان

4 خط سریالی

0990 94 94 720
0990 94 94 730
0990 94 94 740
0990 94 94 750
1 دقیقه
350,000 تومان

2 خط سریالی

0910 058 1000
0910 958 1000
1 دقیقه
950,000 تومان

2 خط سریالی

0910 077 3000
0910 477 3000
1 دقیقه
1,000,000 تومان

2 خط سریالی

0919 8008 464
0919 8008 474
1 دقیقه
350,000 تومان