سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
جدیدترین مطالب مخابرات ایران
LATEST

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی شماره تلفن های ثابت در استان بوشهر اجرایی شد. با اجرای این طرح کد تمامی شهرهای استان به "۰۷۷" تغییر و شماره های استان از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت.ب ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی در استان لرستان اجرا شد. در این طرح کد استان به ۰۶۶ تغییر و شماره های تلفن از ۷ رقم به ۸ رقم ارتقا یافت. همچنین با اجرای این طرح تماس های درون استانی بی ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی در استان کردستان به صورت کامل اجرا و کد "۰۸۷" برای این استان اختصاص یافت. با اجرای این طرح کد بین شهری در تماس های داخل استان حذف و هزینه تماس های درون ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، کد استان خراسان رضوی با اجرای طرح همکدسازی به "۰۵۱" تغییر کرد. با اجرایی شدن این طرح شماره تلفن های ثابت استان از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر کرد. همچنین تماس های درون استا ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی در استان هرمزگان اجرا شد. در این طرح کد استان به ۰۷۶ تغییر کرده و تماس های درون استانی بی نیاز از شماره گیری کد شدند. با توجه به این موضوع هزینه های ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکدسازی شماره های تلفن ثابت استان مازندران اجرا شد. در این طرح تمام شماره های به ۸ رقم تغییر کرده و کد استان به ۰۱۱ تغییر نموده است.با اجرای این طرح تماس های در ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح ملی همکدسازی تلفن های ثابت در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد. با اجرای این طرح کد استان به "۰۵۴" تغییر یافت و تماس های درون استانی نیز بی نیاز به شماره گیری کد ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، در راستای اجرای طرح ملی همکدسازی ، تلفن های استان اردبیل همکدسازی و کد "۰۴۵" برای این استان تعریف شده است. همچنین ارقام شماره های تلفن استان به ۸ رقم تبدیل شده است. ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، در ادامه طرح ملی همکدسازی و در جهت حذف کدهای درون شهری برای استان ها ، این طرح در استان خراسان جنوبی با موفقیت اجرا شد. در همین راستا کد استان به "۰۵۶" و تمامی شماره ...

به گزارش پایگاه خبری وب سایت رند ، طرح همکسازی تلفن های ثابت در استان یزد اجرا شد و طی آن کد استان به "۰۳۵" تغییر نمود. همچنین تماس های درون استانی بی نیاز به شماره گیری کد شده و هزینه این تماس ها به ...