سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 1000000 1100000
1 11000000 12000000
2 6000000 6800000
3 3800000 4500000
4 2700000 3000000
5 2200000 2500000
6 2100000 2400000
7 1700000 2000000
8 1500000 1700000
9 1000000 1200000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 700000 900000
1 9500000 10500000
2 4700000 5200000
3 3200000 3500000
4 2100000 2500000
5 1900000 2200000
6 1500000 1900000
7 1300000 1600000
8 1100000 1400000
9 900000 1100000
دریافت کد :