سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 700000 850000
1 9500000 10300000
2 4500000 5000000
3 3500000 4000000
4 2200000 2700000
5 1900000 2200000
6 1700000 1800000
7 1500000 1650000
8 1150000 1250000
9 800000 1000000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 500000 650000
1 8500000 9200000
2 3800000 4300000
3 2800000 3200000
4 1900000 2200000
5 1700000 1800000
6 1400000 1600000
7 1100000 1300000
8 800000 1000000
9 600000 800000
دریافت کد :