سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 5500000 6000000
1 38000000 40000000
2 19000000 20500000
3 13000000 13700000
4 10000000 11000000
5 9200000 10000000
6 8000000 8800000
7 7500000 8000000
8 6800000 7500000
9 6500000 6800000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 4300000 5000000
1 35500000 37500000
2 17500000 18500000
3 12000000 13400000
4 9000000 10500000
5 8200000 9000000
6 7200000 8000000
7 6800000 7500000
8 5800000 6500000
9 5000000 5800000
دریافت کد :