سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سبدی
نحوه نمایش : بروز رسانی

1 خط سبدی

15 دقیقه
330,000 تومان

3 خط سبدی

918 40 30 870
918 40 30 850
918 40 30 860
15 دقیقه
360,000 تومان

1 خط سبدی

15 دقیقه
115,000 تومان

1 خط سبدی

15 دقیقه
99,000 تومان

1 خط سبدی

15 دقیقه
198,000 تومان

2 خط سبدی

913 65 63 988
913 65 63 977
15 دقیقه
78,000 تومان

2 خط سبدی

913 88 22 840
913 88 22 740
15 دقیقه
98,000 تومان

3 خط سبدی

918 40 40 950
918 40 40 850
918 40 40 250
15 دقیقه
750,000 تومان

3 خط سبدی

0901 ARSALAN
0901 DANIYAL
0901 KOOROSH
32 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سبدی

0912 956 53 56
0912 056 53 56
32 دقیقه
1,600,000 تومان

3 خط سبدی

0912 0917 670
0912 0917 680
0912 0917 690
32 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سبدی

0912 956 0 252
0912 956 0 242
32 دقیقه
800,000 تومان

2 خط سبدی

0990 26 000 36
0990 46 000 36
32 دقیقه
550,000 تومان

4 خط سبدی

0919 884 0 882
0919 884 0 883
0919 884 0 885
0919 884 0 886
32 دقیقه
400,000 تومان

7 خط سبدی

0912 962 15 18
0912 962 15 17
0912 962 15 13
0912 962 15 12
0912 962 15 11
32 دقیقه
3,500,000 تومان

2 خط سبدی

0912 956 03 05
0912 956 03 01
32 دقیقه
950,000 تومان

2 خط سبدی

0912 915 9200
0912 915 8700
32 دقیقه
3,000,000 تومان

2 خط سبدی

0919 83 83 263
0919 83 83 463
32 دقیقه
150,000 تومان