تلفن های ثابت جعفر
شماره کد ویژه قیمت (تومان) بروز شده در مرکز مخابراتی جزئیات و تماس
3 44 55 666 031 توافقی شهید مدرس تماس