تلفن های ثابت
شماره کد ویژه قیمت (تومان) بروز شده در مرکز مخابراتی جزئیات و تماس