راهنمای انتقال دامنه های بین المللی :برای انتقال دامنه های بین المللی باید قوانین شرکت ثبت کننده را رعایت کرد. هر شرکت قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد. بنابراین با مراجعه به شرکت ثبت شده یا شرکت رابط به راحتی می توان از قوانین مطلع شد.

لازم به ذکر است که به طور معمول مرحله انتقال با تمدید یکساله دامنه صورت می گیرد و شما برای انتقال باید دامنه را به مدت ۱سال تمدید کنید. البته این موضوع در مورد برخی از شرکت ها صدق نمی کند و همانطور که گفته شد ، همه چیز به قوانین شرکت بر می گردد.