آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 17 مهرماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 985414 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3994 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1896 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1383 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 378 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 236 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 488 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 309 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 15 مرداد ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 973885 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4014 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1915 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1394 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 286 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 254 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 466 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 309 عدد

        دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 34 عدد