آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 18 اردیبهشت ماه 1402)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1545632 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4247 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1527 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1164 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 215 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 193 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 681 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 221 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 28 اسفند ماه 1401)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1526497 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4240 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1529 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1173 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 217 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 190 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 680 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 225 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد