آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 18 فروردین ماه 1400)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1314277 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4064 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1586 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1276 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 254 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 214 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 618 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 277 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 26 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1266351 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4028 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1503 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1274 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 251 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 246 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 612 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 246 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 26 عدد