آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 14 آبان ماه 1402)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1599360 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4294 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1520 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1138 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 216 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 182 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 707 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 230 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 25 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 12 مهر ماه 1402)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1592218 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4282 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1523 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1144 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 217 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 186 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 707 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 231 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 26 عدد