آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 27 بهمن ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1022564 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3975 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1736 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1351 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 268 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 234 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 495 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 303 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 7 بهمن ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1015460 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3972 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1856 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1350 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 267 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 234 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 496 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 301 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 32 عدد