آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 29 شهریور ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1205398 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4007 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1702 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1282 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 258 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 211 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 594 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 277 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 28 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 12 مرداد ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1207416 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4002 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1728 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1283 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 250 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 211 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 593 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 279 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 29 عدد