آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 30 دی ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 934285 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4026 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1943 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1418 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 299 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 258 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 456 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 317 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 36 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 10 دی ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 932922 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4018 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1943 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1420 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 300 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 258 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 455 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 317 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 36 عدد