آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 25 فروردین ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1037937 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3967 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1856 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1345 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 264 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 220 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 502 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 304 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 18 اسفند ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1027329 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3972 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1881 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1349 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 297 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 220 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 498 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 303 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد