آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 5 خرداد ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 969174 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4014 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1913 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1401 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 289 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 255 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 460 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 310 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 35 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 6 اردیبهشت ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 959471 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4034 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1908 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1405 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 292 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 253 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 460 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 309 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 35 عدد