آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 27 دی ماه 1401)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1498247 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4213 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1559 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1185 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 220 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 192 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 676 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 230 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 13 دی ماه 1401)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1491692 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4201 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1557 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1186 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 221 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 200 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 675 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 235 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد