آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 5 شهریور ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 896159 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3984 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2008 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1457 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 314 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 263 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 454 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 318 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 38 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 24 مرداد ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 893659 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3977 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2008 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1465 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 315 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 265 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 454 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 318 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 38 عدد