آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 23 مهر ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1113656 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3983 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1838 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1324 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 255 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 215 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 533 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 290 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 32 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 2 مهر ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1102967 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3977 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1853 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1327 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 257 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 218 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 528 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 293 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 32 عدد