آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 22 مرداد ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1086844 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3979 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1866 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1336 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 254 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 216 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 520 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 300 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 32 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 11 تیر ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1065875 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3985 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1874 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1338 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 257 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 220 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 504 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 300 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد