آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 27 اردیبهشت ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1230453 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3988 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1717 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1294 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 254 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 213 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 587 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 279 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 28 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 23 فروردین ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1197460 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3967 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1752 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1302 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 253 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 212 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 566 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 281 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 29 عدد