آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 11 تیر ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1065875 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3985 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1874 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1338 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 257 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 220 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 504 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 300 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 15 اردیبهشت ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1043184 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3963 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1877 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1341 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 261 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 221 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 504 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 304 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد