آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 20 آبان ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1196557 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4018 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1699 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1277 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 256 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 211 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 597 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 277 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 28 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 27 مهر ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1225236 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4015 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1701 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1278 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 260 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 212 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 592 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 279 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 28 عدد