آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 21 بهمن ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1158032 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3968 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1649 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1306 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 249 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 210 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 548 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 283 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 30 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 21 دی ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1147626 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3975 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1795 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1307 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 251 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 214 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 546 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 281 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 31 عدد