آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 13 آذر ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 997793 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3988 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1897 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1368 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 273 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 235 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 494 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 305 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 33 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 22 آبان ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 991211 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3971 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1893 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1376 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 276 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 235 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 490 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 307 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 31 عدد