آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 12 بهمن ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1266351 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4028 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1503 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1274 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 251 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 246 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 612 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 246 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 26 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 23 دی ماه 1399)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1250454 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4027 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1674 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1278 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 253 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 199 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 614 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 270 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد