آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 25 خرداد ماه 1401)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1472274 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4159 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1566 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1211 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 239 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 198 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 650 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 242 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 28 اردیبهشت ماه 1401)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1470200 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4145 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1558 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1220 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 240 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 197 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 649 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 241 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد