آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 22 فروردین ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 955895 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4035 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1906 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1406 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 294 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 255 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 459 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 311 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 35 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملی


این آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 7 فروردین ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 956900 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4041 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1922 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1408 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 297 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 254 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 463 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 312 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 35 عدد