آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 25 آبان ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1126477 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3982 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1810 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1319 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 252 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 215 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 539 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 286 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 31 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 23 مهر ماه 1398)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1113656 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3983 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1838 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1324 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 255 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 215 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 533 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 290 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 32 عدد