آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 14 آبان ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 919301 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4004 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1973 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1443 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 301 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 262 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 462 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 317 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 37 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 1 آبان ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 916254 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4003 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1971 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1447 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 302 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 262 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 460 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 317 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 38 عدد