آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 15 مرداد ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 973885 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4014 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1915 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1394 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 286 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 254 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 466 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 309 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 34 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 12 تیر ماه 1397)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 971469 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4004 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1918 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1396 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 284 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 253 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 466 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 307 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 34 عدد