آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 7 آذر ماه 1401)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1481273 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4189 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1564 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1196 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 224 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 200 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 669 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 237 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 27 مهر ماه 1401)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1476668 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4165 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1563 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1199 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 223 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 199 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 663 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 235 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد