آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 6 مرداد ماه 1400)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1485805 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4098 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1604 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1249 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 249 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 210 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 633 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 278 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد

آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 6 تیر ماه 1400)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1487000 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 4093 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1603 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1256 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 253 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 210 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 630 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 278 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 27 عدد