سیم کارت
پایگاه کشوری سیم کارت
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 165000 190000
1 2600000 3500000
2 1400000 1600000
3 1100000 1300000
4 700000 900000
5 600000 800000
6 550000 650000
7 350000 550000
8 250000 350000
9 165000 190000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 150000 200000
1 2100000 2300000
2 1100000 1300000
3 700000 850000
4 520000 630000
5 450000 550000
6 400000 470000
7 300000 400000
8 200000 300000
9 150000 200000
دریافت کد :