نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 165000 220000
1 2500000 3000000
2 1350000 1600000
3 900000 1100000
4 700000 800000
5 550000 700000
6 500000 600000
7 350000 500000
8 270000 350000
9 165000 230000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 150000 200000
1 2200000 2350000
2 1150000 1300000
3 750000 850000
4 560000 660000
5 480000 580000
6 420000 470000
7 270000 350000
8 200000 300000
9 150000 200000
دریافت کد :