سیم کارت
پایگاه کشوری سیم کارت
نمودار تغییرات قیمت خرید همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
نمودار تغییرات قیمت فروش همراه اول پیش شماره 912
THE VARIATION OF PRICE


  • ستون سمت چپ قیمت به تومان است.
  • ردیف پایین تاریخ است.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
همراه اول صفر پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 164000 250000
1 2600000 3500000
2 1500000 2000000
3 1100000 1400000
4 650000 900000
5 600000 850000
6 500000 600000
7 350000 500000
8 250000 300000
9 164000 250000
همراه اول کارکرده پیش شماره 912
SIMCARDS

کد قیمت خرید نوسان قیمت قیمت فروش نوسان قیمت
0 150000 200000
1 2100000 2350000
2 1050000 1200000
3 750000 850000
4 500000 600000
5 450000 550000
6 400000 500000
7 300000 350000
8 200000 250000
9 150000 200000
دریافت کد :