سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سریالی
نحوه نمایش : بروز رسانی

1 خط سریالی

2 دقیقه
320,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 40 40 11
0912 0 40 40 10
31 دقیقه
8,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 405 307
0912 0 405 308
32 دقیقه
600,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0917 850
0912 0917 840
32 دقیقه
500,000 تومان

6 خط سریالی

0910 0919 760
0910 0919 750
0910 0919 740
0910 0919 730
0910 0919 720
32 دقیقه
95,000 تومان

7 خط سریالی

0933 0935 460
0933 0935 450
0933 0935 440
0933 0935 430
0933 0935 420
32 دقیقه
95,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 405 207
0912 0 405 208
32 دقیقه
3,500,000 تومان

2 خط سریالی

0910 0 54 54 84
0910 0 54 54 94
32 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0919 680
0912 0919 670
32 دقیقه
600,000 تومان

3 خط سریالی

0990 94 94 330
0990 94 94 220
0990 94 94 110
32 دقیقه
300,000 تومان

4 خط سریالی

0990 21 21 650
0990 21 21 640
0990 21 21 630
0990 21 21 620
32 دقیقه
60,000 تومان

2 خط سریالی

0990 45 45 300
0990 45 45 900
32 دقیقه
300,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 405 595
0912 0 405 545
32 دقیقه
1,000,000 تومان

3 خط سریالی

0990 66 44 700
0990 66 44 600
0990 66 44 500
32 دقیقه
300,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0901 916
0912 0901 914
32 دقیقه
400,000 تومان

2 خط سریالی

0912 942 08 05
0912 942 08 03
32 دقیقه
450,000 تومان

2 خط سریالی

0912 956 16 96
0912 956 17 97
32 دقیقه
1,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 962 4606
0912 962 3606
32 دقیقه
500,000 تومان