سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سریالی
نحوه نمایش : بروز رسانی

6 خط سریالی

0921 131 2292
0921 131 2242
0921 131 2252
0921 131 2262
0921 131 2272
1 دقیقه
250,000 تومان

3 خط سریالی

0911 474 4009
0911 474 4008
0911 474 4005
1 دقیقه
250,000 تومان

3 خط سریالی

0910 968 0005
0910 968 0004
0910 968 0002
12 دقیقه
300,000 تومان

2 خط سریالی

0912 083 58 68
09120 83 58 18
12 دقیقه
2,100,000 تومان

3 خط سریالی

0990 620 20 29
0990 620 20 28
0990 620 20 27
13 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0917 79 79 160
0917 79 79 170
13 دقیقه
750,000 تومان

2 خط سریالی

0917 797 92 97
0917 797 93 97
13 دقیقه
900,000 تومان

2 خط سریالی

0990 94 94 220
0990 94 94 330
13 دقیقه
300,000 تومان

4 خط سریالی

0990 21 21 620
0990 21 21 630
0990 21 21 640
0990 21 21 650
13 دقیقه
240,000 تومان

2 خط سریالی

0990 45 45 300
0990 45 45 900
13 دقیقه
300,000 تومان

2 خط سریالی

0912 004 50 99
0912 004 50 77
13 دقیقه
880,000 تومان

4 خط سریالی

0917 79 79 029
0917 79 79 039
0917 79 79 049
0917 79 79 059
13 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سریالی

0921 119 17 10
0921 119 17 15
13 دقیقه
250,000 تومان

2 خط سریالی

0920 Taxi Tel
0920 Tel Taxi
13 دقیقه
1,200,000 تومان

2 خط سریالی

0990 26 000 36
0990 26 000 25
13 دقیقه
220,000 تومان

2 خط سریالی

0990 66 44 700
0990 66 44 600
13 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0912 942 08 05
0912 942 08 03
13 دقیقه
850,000 تومان

2 خط سریالی

0912 080 2003
0912 080 2004
13 دقیقه
1,000,000 تومان