سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط سریالی
نحوه نمایش : بروز رسانی

2 خط سریالی

0912 0 40 40 10
0912 0 40 40 11
5 دقیقه
8,000,000 تومان

7 خط سریالی

91 00 24 24 00
91 00 25 25 00
91 00 26 26 00
91 00 27 27 00
91 00 28 28 00
12 دقیقه
1,400,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 405 307
0912 0 405 308
38 دقیقه
1,000,000 تومان

2 خط سریالی

0912 029 0915
0912 034 0915
38 دقیقه
770,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0917 850
0912 0917 840
38 دقیقه
1,000,000 تومان

7 خط سریالی

0933 0935 410
0933 0935 420
0933 0935 430
0933 0935 440
0933 0935 450
38 دقیقه
450,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0 405 207
0912 0 405 208
38 دقیقه
3,500,000 تومان

2 خط سریالی

0910 0 54 54 84
0910 0 54 54 94
38 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0910 0911 174
0910 0911 180
38 دقیقه
200,000 تومان

3 خط سریالی

0990 620 20 29
0990 620 20 28
0990 620 20 27
38 دقیقه
200,000 تومان

2 خط سریالی

0917 79 79 170
0917 79 79 160
38 دقیقه
750,000 تومان

2 خط سریالی

0912 0919 680
0912 0919 670
38 دقیقه
1,100,000 تومان

2 خط سریالی

0912 029 0914
0912 029 0915
38 دقیقه
760,000 تومان

2 خط سریالی

0917 797 93 97
0917 797 92 97
38 دقیقه
900,000 تومان

2 خط سریالی

0912 055 7004
0912 055 7008
38 دقیقه
1,400,000 تومان

2 خط سریالی

0990 94 94 220
0990 94 94 330
38 دقیقه
300,000 تومان

4 خط سریالی

0990 21 21 620
0990 21 21 630
0990 21 21 640
0990 21 21 650
38 دقیقه
240,000 تومان

2 خط سریالی

0990 45 45 300
0990 45 45 900
38 دقیقه
300,000 تومان