سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه
خطوط همزاد
نحوه نمایش : بروز رسانی

2 خط همزاد

0919 03 957 13
0912 039 5713
13 دقیقه
170,000 تومان

2 خط همزاد

0930 00 4 6 8 10
0933 00 4 6 8 10
50 دقیقه
240,000 تومان

2 خط همزاد

0901 141 40 30
0902 141 4030
50 دقیقه
900,000 تومان

2 خط همزاد

0902 112 40 30
0903 112 4030
50 دقیقه
1,500,000 تومان

2 خط همزاد

0902 113 40 30
0903 113 4030
50 دقیقه
1,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 116 40 30
0903 116 4030
50 دقیقه
1,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 117 40 30
0903 117 4030
50 دقیقه
1,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 118 40 30
0903 118 4030
50 دقیقه
1,000,000 تومان

2 خط همزاد

0902 119 40 30
0903 119 4030
50 دقیقه
1,000,000 تومان

1 خط همزاد

1 ساعت
450,000 تومان

2 خط همزاد

0936 0 1373 70
0912 0 1373 70
1 ساعت
500,000 تومان

3 خط همزاد

0933 0918 892
0910 0918 892
0912 0918 892
1 ساعت
500,000 تومان

3 خط همزاد

0938 0918 578
0910 0918 578
0912 0918 578
1 ساعت
470,000 تومان

3 خط همزاد

0937 0918 LPG
0910 0918 LPG
0912 0918 LPG
1 ساعت
600,000 تومان

2 خط همزاد

0910 0911 187
0912 0911 187
1 ساعت
600,000 تومان

1 خط همزاد

1 ساعت
650,000 تومان

1 خط همزاد

1 ساعت
600,000 تومان

2 خط همزاد

0990 94 94 540
0919 94 94 540
1 ساعت
220,000 تومان