سیم کارت

سیم کارت

تلفن ثابت

تلفن ثابت

دامنه

دامنه

پایگاه کشوری سیم کارت ، تلفن ثابت و دامنه

طبقه بندی خطوط رند: ( انواع خط رند(


  -۱
رند آینه ای :


۲-  رند پله ای از اول:


۳-  رند پله ای از آخر 


۴-  رند سه پله :۵-  رند ترازویی ۶-  رند تاریخ تولدی 


۷-  رند ترتیبی از اول 


۸-  رند ترتیبی از آخر 


۹-  رند تکرار پیش شماره :


۱۰-  رند تکرار ۲ رقم یکی 


۱۱-  رند جفت جفت از اول 


  -۱۲
رند جفت جفت از آخر 


  -۱۳
رند حروفی 


۱۴-  رند سه جفت از اول 


۱۵-  رند سه جفت از آخر ۱۶-  رند ده دهی از اول 


۱۷-  رند ده دهی از آخر ۱۸-  رند صدصدی :۱۹-  رند کد پایین :۲۰-  رند گفتاری 


۲۱-  رند هزاری از اول 


۲۲-  رند ده هزاری از اول


۲۳-  رند هزاری از آخر ۲۴-  رند ده هزاری از آخر 


۲۵-  رند میلیونی :


۲۶-  رند متشکل از ۲ رقم :


۲۷-  رند سه رقم یکی از اول 


۲۸-  رند چهار رقم یکی از اول 


۲۹-  رند پنج رقم یکی از اول 


۳۰-  رند شش رقم یکی از اول 


۳۱-  رند سه رقم یکی از وسط:


۳۲-  رند چهار رقم یکی از وسط 


۳۳-  رند پنج رقم یکی از وسط 


۳۴-  رند سه رقم یکی از آخر 


۳۵-  رند چهار رقم یکی از آخر 


۳۶-  رند پنج رقم یکی از آخر 


۳۷-  رند شش رقم یکی از آخر 

۳۸-  رند هفت رقم یکی 

۳۹-  رند سایر :