آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 27 تیر ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 884573 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3955 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2007 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1474 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 313 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 265 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 451 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 319 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 38 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 11 تیر ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 878016 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3960 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2020 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1471 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 312 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 267 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 446 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 317 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 38 عدد