آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 28 خرداد ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 875729 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3959 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2016 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1476 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 317 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 270 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 447 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 318 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 39 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 6 خرداد ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 872839 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3948 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2008 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1481 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 318 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 271 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 450 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 318 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 39 عدد