آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 13 دی ماه 1395)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 835346 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3906 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2049 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1513 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 327 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 278 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 439 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 319 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 39 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 6 آذر ماه 1395)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 826204 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3886 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2059 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1521 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 332 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 279 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 431 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 317 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 41 عدد