آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 17 بهمن ماه 1395)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 843119 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3916 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 1949 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1506 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 326 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 274 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 434 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 318 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 40 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 2 بهمن ماه 1395)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 840171 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3915 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2048 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1514 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 327 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 266 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 439 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 309 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 40 عدد