آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 3 اردیبهشت ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 864409 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3945 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2015 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1503 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 323 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 273 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 441 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 319 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 39 عدد


آمار دامنه های ثبت شده ملیاین آمار توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ارائه شده است : (تاریخ به روز رسانی : 20 فروردین ماه 1396)


دامنه های "ir" ثبت شده تا به این لحظه = 867118 عدد

دامنه های "co.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 3947 عدد

دامنه های "ایران" ثبت شده تا به این لحظه = 2007 عدد

دامنه های "ac.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 1504 عدد

دامنه های "sch.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 324 عدد

دامنه های "gov.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 273 عدد

دامنه های "id.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 446 عدد

دامنه های "org.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 319 عدد

دامنه های "net.ir" ثبت شده تا به این لحظه = 40 عدد